Adatvédelmi tájékoztató

A jelen dokumentum a frontendtanfolyam.hu (Weboldal/Webshop felület) működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Jelen tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a Weboldal/Webshop felületen keresztül, ezen adatokat hogyan kezeljük, miért és mennyi ideig.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. (jelenleg: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete – GDRP rendelet (2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), valamint a Weboldal/Webshop felületen található szabályzatok tartalmaznak irányadó rendelkezéseket, melyek betartása és a benne foglaltak garantálása a Weboldal/Webshop felület tulajdonosának és teljes csapatának kiemelt feladata.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv.-ben, és a GDPR rendeletben, valamint az Fktv.-ben foglalt értelmezésben használatosak.

Ennek értelmében:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

A Weboldal/Webshop felületen keresztül csak és kizárólag azon természetes személyek személyes adatait kezeljük, akik lenti célokhoz önkéntes, kifejezett hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, illetve amely adatkezelésre törvényi, jogszabályi felhatalmazásunk van.

Weboldal/Webshop felületünk Látogatóinak/Felhasználóinak/Igénybevevőknek (vásárlóknak) személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Európai Unión kívüli Felhasználók, Látogatók, Igénybeveők, vásárlók, Megrendelők részére az alábbi tájékoztatást adjuk (adatkezelés tekintetében, ideértve a megosztást is):

A Weboldal/Webshop üzemeltetője Magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, a Weboldal így Magyarország területéről van üzmeltetve, továbbá a webtárhely-szolgáltató is Magyarország területén van.

Kérlek, légy figyelemmel ezért arra, hogy azon információk (személyes adatok), amiket megadsz nekünk pl. bármely Szolgáltatásunk igénybevétele, megrendelése esetén), azt eredményezi, hogy személyes adataidat, információid kezelésére a magyar jogszabályok (jelen értelmezésben ideértve az Európai Uniós kötelező jogi aktusai) lesznek irányadóak. Felhívjuk figyelmed, hogy a Magyarországon irányadó adatvédelmi rendelkezések egyenértékűségét a saját országod jogával nem tudjuk biztosítani és ezért felelősséget sem tudunk vállalni. Adatvédelmi rendelkezéseink a GDPR és EU közvetlen alkalmazandó kötelező jogi aktusainak felelnek meg. 

Egyebekben tudomásunk szerint személyes adat Európai Unión kívüli országba nem kerül továbbításra Szolgáltatásaink igénybevétele során, azaz azon személyes adatok vonatkozásában, melyeket a mi Weboldalunkon vagy a Webshop felületünkön/fiókba belépve adtál meg kifejezetten részünkre.

I. Alapvető információk

Adatkezelő:

Név: Pócsik Emese egyéni vállalkozó (EV)

Elérhetőség: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 256.

E-mail: hello@frontendtanfolyam.hu

Adószám: 79299376-1-39

Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)

A tárhelyet a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56., cégjegyzékszám: 01-09-738703, e-mail cím: info@versanus.hu, honlap: https://versanus.eu/) biztosítja. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000821 (2020. 08. 30.)

Csomagküldő kiskereskedelmi nyilvántartási száma: 59/2020/B (2020.09.17)

Weboldal/Webshop felület elérhető: www.frontendtanfolyam.hu domainen keresztül.

II. Milyen adatokat gyűjtünk?

II.1. Kapcsolatfelvétel

Kérjük, amennyiben teheted, ne adj meg személyes adatot! 

Amennyiben mégis elengedhetlenül szükséges személyes adat megadása, azt az alábbiak mentén kezeljük:

A Weboldal/Webshop felületen Látogatóval/Felhasználóval/Igénybevevővel (vásárlóval) elektronikus levelezésen (ímélen) keresztül tartjuk fent a kapcsolatot: így, ha bármely címünkre levelet küldesz; akkor minimum az alábbi adatokra van szükségünk: név (vezetéknév, keresztnév, titulus), kapcsolattartási adatok ( e-mail cím, azaz elektronikus levelezési címed)

Az e-mail elküldésével kijelented, hogy elolvastad és megértetted az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat. Az e-mail elküldésével zárul a kapcsolatfelvétel kezdeményezése. 

A minimálisan szükséges adatokon felül megadott adatok nem elvártak, de ezek nélkül nem áll módunkban biztosítani a kapcsolatfelvételt. Minden fenti minimum adaton felüli adatot annak beérkezését követően visszaállíthatatlanul végleges jelleggel törlünk!

A kapcsolatfelvételhez szükséges fentiek szerint önként megadott személyes adataidat azzal a céllal kezeljük, hogy az általad kezdeményezett személyes kapcsolatfelvétel ügyében megkeressünk Téged vagy az általad képviselt társaságot. 

II.2. Hírlevél-küldés esetén, a Weboldalon/Webshop felületen, illetve a fiókba belépve egy feliratkozásra utaló gomb kerül elhelyezésre, mely esetében a feliratkozás csak úgy lehetséges, hogy az alábbi minimum személyes adatok megadásra kerülnek: e-mail cím, név.

Ezen a hírlevél-en keresztül van mód ingyenes e-mail kurzuson is részt venni. Az ingyenes e-mail kurzust Szolgáltató saját hatáskörben indítja.
Hírlevélről bármikor egy nekünk küldött e-mail-ben leiratkozhatsz, minden kötelezettségtől mentesen. Kérlek csak nálunk regisztrált e-mail címről küldj nekünk leiratkozásra vonatkozó, vagy részedre küldött hírlevéllel kapcsolatos kérést; mert csak erről az e-mail címről fogadunk biztonsági érdekből e-mailt. Ha bármi okból kifolyólag erről az e-mail címről nem tudnál levelet küldeni, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

II.3. Webshop felületen a fiók létrehozásával, valamint a fiók kezelésével kapcsolatos adatkezelés (Felhasználók) 

A regisztráció gombra kattintva kezdeményezed a fiók létrehozását, vagy megrendelés-vásárlás esetén mi kérünk arra, hogy hozz létre egy fiókot. Tekintettel arra, hogy Tanfolyamaink egyéni haladási ütemben önállóan teljesíthetőek, ezért megrendelés, vásárlás (Szolgáltatásunk igénybevétele esetén is) szükséges fiókot létrehoznod (részletesen lásd Webshop-ÁSZF).

A fiók regisztrációkor megadott személyes adataidat előzetes és önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük (ezek a minimum adatok: e-mail cím, név).

Teljes fiókodat törölheted is végleges jelleggel, mely azt jelenti, hogy mi, mint Szolgáltató minden személyes és fiókban található adatot véglegesen és helyreállíthatatlanul törlünk. 

II.4. Webshop felületen keresztül a Szolgáltatásaink (Kurzusaink) megrendelésével és fizetéssel (vásárlással) kapcsolatos adatkezelés:

Szolgáltatásaink megrendelésével (igénybevételével) a következő minimum személyes adatokat szükséges megadnod nekünk: e-mail cím, név, számlázási adatok.

II.5. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében

 – Idetartozó Képzéseink vonatkozásában adatkezelésünknek meg kell felelnie a Felnőttképzési törvényben (Fkvt.-ben) foglaltaknak jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt jogszabályok mellett.

Ezen szabályozók vonatkozásában:

Szolgáltató, mint Felnőttképzési intézmény Képzései vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni az Fktv.20/A.§-ban foglaltak szerint az oktatási nyilvántartási szakrendszernek (felnőttképzési államigazgatási szervnek). 

A hatóság – hatósági ellenőrzés és közigazgatási hatósági eljárása során – 

 fentieknek megfelelően jogosult megismerni – jogszabályi felhatalmazás alapján:

– az eljárás résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat, valamint

a jogszabály alapján szervezett oktatással és képzéssel és az ahhoz kapcsolódóan kiállított tanúsítvánnyal kapcsolatos adatokat

megismerni.

Emellett a Felnőttképző intézmény az Fktv.21.§-a alapján a következő személyes adatokat kezeli:

– a Képzésben részt vevő személy

kapcsolatosak. 

Természetesen csak azon személyes adatok tartoznak bele ebbe a körbe, melyek elengedhetetlenül szükségesek a Képzéseink lefolytatásához. A Szolgáltató, mint Felnőttképző itnézmény a kezelt személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. – jogszabály felhatalmazás Fktv.21.§(5)bek.

Tájékoztatunk Téged továbbá hogy jelen pont szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, melyre jogalap az Fktv. 21.§(2)bek.-e.

Szeretnénk emellett arról is tájékoztatni, hogy a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működése érdekében szintén az Fktv. Felhatalmazása (Fktv. 21/B.§) alapján jogszabályi alapon a Kormány rendeletében meghatározott adatokat, annak adatkezelője személyazonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv rendelkezésére bocsátja.

A Felnőttképző intézmény, így mi, mint Szolgáltató kötelesek vagyunk adatot szolgáltatni az Fktv. alapján a Képzéseink vonatkozásában, megkötött felnőttképzési szerződésünk alapján: 

Ezen adatok köre (Fktv. 15.§ (1).bek.):

a) Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozólag.

Az adattovábbítás a felnőttképzési államigazgatási szerv részére történik. 

A Képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését biztosítjuk, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. (Fktv. 22/A.§)

A Felnőttképzés állami intézményrendszere által kezelt adatkezelést érintő jogszabály: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény.

II.6. A Weboldal/Webshop felület Látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét, és segítjük a szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint:

 például – a Weboldal/Webshop felületünk használatának módja, 

– a Weboldal/Webshop felületünk meglátogatásának gyakorisága

– és azok az időpontok, amikor a Weblapunk a legnépszerűbb,

– lokációs adatok (mely földrajzi helyről látogatják meg legtöbben Weboldalunkat/Webshopunkat).

Ilyen korlátozott adatok lehetnek, melyek nem személyes adatok:

„Cookie”-k, avagy Sütik: részletesebb információ a Cookie-król és használatukról a Süti szabályzatban található, mely itt érhető el.

IP-címek: a Weboldal/Webshop felülett Látogató eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosítószámok. Ezt az adatot, az adatkezelési rendszerünk informatikai biztonságának biztosítása céljából kezelhetjük. Az IP-címek anonimizálásra kerülnek adatvédelmi és adatbiztonsági okokból.

Oldal aktivitási adatok: gyűjtjük, hogy az adott oldalt/aloldalt hányan tekintették meg és mely földrajzi helyről, ez segíthet nekünk az esetleges hírlevél összeállításában).

Haladási ütem: gyűjtjük, hogy milyen hatékony Kurzusaink haladása, anonim módon számosítva hogy hányan milyen tanulási egységnél tartanak és mennyi időbe telik egy lecke elvégzése.

Mi, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, összesítve, anomin módon gyűjthetjük, megfosztva minden olyan jellemzőtől, amely miatt az adott érintett (természetes) személy azonosítható lenne; és abból a kifejezett célból, hogy fejlesszük a Weboldal/Webshop felület megjelenését, Szolgáltatásainkat.

III. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

III.1. Kapcsolatfelvétel esetében: 

Közvetlenül Tőled, kifejezett és önkéntes hozzájárulással: amennyiben levelet küldesz nekünk, illetve elolvasol egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattintasz arra. A személyes adatok kezelésének legfőbb oka az, hogy az általad vagy általunk kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikeres legyen, melynek érdekében mi mindent megteszünk. Adott esetben és a jogszabályoknak megfelelően személyes adataidat felhasználhatjuk például marketingtevékenységre, de ebben az esetben ezt csak és kizárólag előzetes és kifejezett, önkéntes hozzájárulásoddal fogjuk tenni. 

III.2. Hírlevél-küldés

Amennyiben mi, mint Szolgáltató hírlevél-szolgáltatást indítunk, az arra való feliratkozás csak és kizárólag önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal lehetséges. Leíratkozásra bármikor és térítésmentesen van módod, egy nekünk küldött e-mailben. Kérlek, figyelj arra, hogy a nálunk regisztrált e-mail címről írj nekünk, illetve arról az e-mail címről, melyről feliratkoztál hírlevelünkre. Csak ebben az esetben fogadjuk kérésed, melyre jogos érdekünk kötelez – jelesül adatvédelmi és adatbiztonsági érdekünk. Ha esetleg már nem tudsz rendelkezni a regisztrált vagy a feliratkozó e-mail címeddel, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatunk, hogy a hírlevél szolgáltatás biztosításához Szolgáltató a https://www.getresponse.hu/ hírlevél-küldő szolgáltatását veszi igénybe.

A hírlevél szolgáltatónak az alábbi adatok kerülnek átadásra: e-mail cím, név. Ez a harmadik fél a https://www.getresponse.hu/ domain üzemeltetője. A szolgáltatást nyújtó GetResponse Sp. z o.o.: lengyel korlátolt felelősségű társaság) Lengyel Köztársaság törvényei alapján alapított, székhelye: Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Lengyelország, Nemzeti bírósági regisztárciós szám: (KRS) 0000187388, adószám: 9581468984.

Kérlek olvasd el a hírlevélküldő szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit, melyek irányadóak Rád. Itt tudod elolvasni. Tájékoztatunk, hogy minden hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, ezen rendelkezések alkalmazandóak. Adatkezelési tevékenységünk a hírlevél elküldés biztosításával kapcsolatos arányosan szükséges és indokolt személyes adatok átadását jelenti. A hírlevél tartalmát mi, mint Szolgáltató szerkesztjük! A hírlevélküldő szolgáltató kizárólag az általunk elkészített hírlevél elküldését biztosítja. A hírlevélküldő szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli az általunk átadott személyes adataidat. 

III.3. Fiók

Fiók regisztrációkor kifejezett és önkéntes hozzájárulásoddal gyűjtjük, kezeljük a személyes adatokat.

Fiókod megszűnéséig, megszüntetéséig – illetve egyéb jogos érdekből és/vagy jogszabályi felhatalmazásból tovább kezelhetjük ezen adatokat. De ezen adatkezeléseknél minden esetben vagy önkéntes hozzájárulásod vagy jogszabályi felhatalmazás birtokában tesszük ezt.

III.4. Megrendelés – vásárlás (Igénybevevő)

Megrendelés indításakor, illetve vásárlásod esetén személyes adataidat kifejezett és önkéntes hozzájárulásoddal gyűjtjük, kezeljük.

A megrendelés teljesítéséig – illetve egyéb jogos érdekből és/vagy jogszabályi felhatalmazásból tovább kezelhetjük ezen adatokat. De ezen adatkezeléseknél minden esetben vagy önkéntes hozzájárulásod vagy jogszabályi felhatalmazás birtokában tesszük ezt.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a megrendelés ellenértékének kiegyenlítését követően az elektronikus fizetés (online bankkártyás tranzakció) biztosításához harmadik fél szolgáltatását vesszük igénybe, mely harmadik félnek az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: e-mail cím, név

A bankkártya adatok Hozzánk, mint Szolgáltatóhoz nem jutnak el!

A harmadik fél a barion.com domain üzemeltetője, az elektronikus fizetést (online bankkártyás) nyújtó a Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013., székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. , Magyarország, Cégjegyzékszám: 01-10-048552, Adószám: 25353192-2-43.

Ezzel kapcsolatban kérlek olvasd el a https://www.barion.com/hu, mint elektronikus fizetést biztosító szolgáltató: Barion Payment Zrt. adatvédelmi rendelkezéseit, melyek irányadóak Rád. Itt tudod elolvasni. Tájékoztatunk, hogy minden elektronikus fizetéssel kapcsolatos  adatkezelési tevékenységre, a Barion Payment Zrt. szolgáltató végez, ezen rendelkezések alkalmazandóak. Adatkezelési tevékenységünk az elektronikus fizetés biztosításával, teljesítésével kapcsolatos arányosan szükséges és indokolt személyes adatok átadását jelenti. Az elektronikus fizetést biztosító szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli az általunk átadott személyes adataidat és a neki általad az internetes felületén megadott esetleges további személyes adatokat. Semmilyen adat nem kerül nekünk átadásra, melyet az elektronikus fizetést biztosító szolgáltató felületén adtál meg.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a megrendelés ellenértékének kiegyenlítését követően a számlakiállítás és számla eljuttatásához részedre harmadik fél szolgáltatását vesszük igénybe, mely harmadik félnek az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: _____

szamlazz.huEz a harmadik fél a szamlazz.hu domain üzemeltetője,  szamlazz.hu szolgáltatója a KBOSS.hu Kft., Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41. 

Ezzel kapcsolatban kérlek olvasd el a https://www.szamlazz.hu/, mint számlázást biztosító szolgáltató: KBOSS.hu Kft. adatvédelmi rendelkezéseit, melyek irányadóak Rád.  Itt tudod elolvasni. Tájékoztatunk, hogy minden a számla kiállítással kapcsolatos olyan adatkezelési tevékenységre, melyet a számlázást biztosító szolgáltató végez ezen rendelkezéseik alkalmazandóak. Adatkezelési tevékenységünk a számlakiállítással kapcsolatos arányosan szükséges és indokolt személyes adatok átadását jelenti. A számlázást biztosító szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli az általunk átadott személyes adataidat és a neki általad a számlázást biztosító szolgáltató internetes felületén megadott esetleges további személyes adatokat. Semmilyen adat nem kerül nekünk átadásra, melyet számlázást biztosító szolgáltatónak adtál meg.

III.5. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében – Képzéseink tekintetében jogszabályi felhatalmazáson alapul elsősorban adatkezelésünk, amennyiben a jogszabályi tartalmon felül elkérünk más személyes adatot, azt csak önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal tesszük.

III.6. Weboldal/Webshop felület Látogatói esetében: nem gyűjtünk személyes adatokat. Kizárólag hírlevélre való feliratkozása esetén gyűjtünk.

Ugyanakkor bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk sütik segítségével a Weboldal/Webshop felületünk meglátogatásakor, a web böngésző süti-beállításainak megfelelően. Időről időre felkérhetünk, hogy vegyél részt egy-egy ügyfél-elégedettségi felmérésben, mindez teljesen anonim módon történik. Úgy véljük, ez ésszerű – szerintünk az adatok ilyen kezelése szükséges számunkra, jogos érdekeink szempontjából, hogy a legjobb, legoptimálisabb Weboldal/Webshop felületet tudjuk biztosítani.

Blog esetében szintén nem gyűjtünk személyes adatot. A blog-hoz nem biztosított a hozzászólás és véleményezés, nem szükséges hozzá fiókkal rendelkeznek..

IV. Miért gyűjtjük az adatokat? 

IV.1 Elsődlegesen a sikeres személyes kapcsolatfelvétel elősegítése miatt, mely alapvető célunk.

IV.2. Hírlevél-küldés esetén információ átadás, termékeink ismertetése érdekében, mely teljesen non-profit céllal történik és kizárólag saját fejlesztésű, szerzői jogi védelmünk alatt álló termékeink/Szolgáltatásinkat ismertetjük, melyért 3.féltől ellenértéket nem kapunk.

IV.3. Fiók/Felhasználó

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése miatt kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

IV.4. Megrendelés-vásárlás (Igénybevő)

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése miatt kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

IV.5. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében – 

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése miatt, valamint jogszabályi kötelezettségből kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

A másik cél, mely miatt gyűjtjük az adatokat, melyek kizárólag csak statisztikai, összesített, anonim adatok (pl. összes látogató száma egy hónapban a Weboldal/Webshop felületon, legtöbbet látogatott aloldalak), hogy a lehető legoptimálisabban működjön a Weboldal/Webshop felület Ön, mint Látogató számára, valamint hogy Szolgáltatásainkat továbbfejlesszük a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. Az adatokat annak érdekében is kezeljük, hogy továbbfejlesszük a kommunikációnkat, de ezen adatok nem személyes adatok, így nem valósítanak meg személyes adatok kezelését.

IV.6. Önkéntesség és célhoz kötöttség

A személyes adatok megadása és kezeléséhez való hozzájárulás csak és kizárólag fenti célokhoz kötötten, kifejezett nyilatkozattal és önkéntes alapon történik. 

Ahol nem szükséges jelen pont szerinti önkéntes hozzájárulás, ott külön jelezzük, mely jogszabály szerinti felhatalmazással rendelkezünk az adatkezelésre. 

IV.7. Jogi kötelezettségek teljesítése

A Weboldal/Webshop felület tulajdonosa, üzemeltetője (Adatkezelő/Szolgáltató) olyan adatkezelést is végezhet, melyek jogi kötelezettségek teljesítéséből fakadnak, melyeket a mindenkori jogszabályok előírnak (pl. nyomozó hatóság részére törvény szerinti adattovábbítás, illetve Fkvt. a Képzések, mint Szolgáltatás-nyújtás tekintetében). Az adatkezelés jelen esetben kötelező jellegű, jogszabályon alapul.

V. Kivel osztjuk meg a megadott személyes adatokat?

A személyes adatokat senkivel nem osztjuk meg, de ha esetleg szükséges, akkor csak a Te kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulásoddal tehetjük meg, kivéve, melyekre jogszabályi felhatalmazással rendelkezünk, vagy jogszabály kötelez rá minket. 

V.1 A nekünk küldött levelekben vagy a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat csak és kizárólag munkatársaink láthatják.

V.2. Hírlevél-szolgáltatás

A hírlevél-szolgáltatás során a hírlevél-szolgáltató, mint adatfeldolgozóval osztjuk meg a részünkre megadott személyes adatok közül a ____.

V.3. Fiók/Felhasználó

Fiók létrehozásakor, illetve a fiókban végzett műveletek során csak mi és munkatársaink láthatják a személyes adatokat, azokat nem osztjuk meg mással ezen tevékenységek tekintetében.

V.4. Megrendelés-vásárlás (Igénybevő)

Megrendelés, vásárlás, illetve Szolgáltatások igénybevétele esetén a megadott személyes adatokat 3.felekkel osztjuk meg (lásd. ___ pont).

Működésünk során személyes adatot, mint adatfeldolgozó kezelhet a velünk szerződésben álló egyéb szolgáltató is , jelen esetben:

– tárhelyszolgáltató partnerünk, mint adatfeldolgozó (Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56., cégjegyzékszám: 01-09-738703, e-mail cím: info@versanus.hu, honlap: https://versanus.eu/)

– könyvelési szolgáltatást ellátó partnerünk

V.5. Látogatókkal kapcsolatos egyéb – blog

Személyes adatot Látogató hírlevélre való feliratkozása esetén osztunk meg ezen tevékenységünkkel kapcsolatosan a hírlevél szolgáltatóval, mely adat:.___

V.6. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében – Képzéseink vonatkozásában a jogszabályban feljogosított szervekkel, hatóságokkal osztunk meg személyes adatot.

V.7. Jogi kötelezettségek teljesítése miatt, jogszabályi előírásnak eleget téve is megoszthatjuk személyes adataidat.

Mi, komolyan és kiemelten figyeljük az adatvédelmi rendelkezések érvényre jutattását.

V.8. Egyéb adat-megosztások: 

Adatot osztunk meg az általunk igénybe vett alábbi szolgáltatások tekintetében, mely adatok nem személyes adatok. Ezen adatokat sütiken keresztül oszt meg a Weboldalunk, Webshop felületünk. Részletesen lásd a Süti tájékoztatónkban.

V.9. Amit mi nem fogunk az adatokkal tenni:

Nem fogjuk eladni az adatokat vagy megosztani a személyes adatokat olyan harmadik személlyel, akinek nem fűződik hozzá igazolt, jogos érdeke, illetve nem rendelkezünk hozzá jogszabályi felhatalmazással. 

Nem fogjuk kiegészíteni, helyesbíteni, eltávolítani, törölni az adatokat, hacsak nem ez a kifejezett kérésed, vagy azt jogszabály (ideértve az EU közvetlen alkalmazandó jogi aktusa) kívánja meg.

Nem fogjuk tovább kezelni, tárolni az adatokat, mint az szükséges a cél elérése érdekében, vagy jogszabályi felhatalmazás fel ne jogosítana minket kivéve, amennyiben törlésre kerül kifejezett kérésére vagy az arra jogosult hatóság kérésére, döntésére.

VI. Mi az, amit meg kell fontolnod, mielőtt megosztasz velünk bármely személyes adatodat:

Kérjük, hogy ne ossz meg semmilyen olyan személyes adatot, mely különleges vagy szenzitív adatnak minősül! Különleges, vagy szenzitív adatnak minősül különösen: az egészségre, születési dátumra, személyes okmányok számára, banki adatokra vonatkozó adatok, fénykép/fotó (ezek digitális másolatai), vallási vagy nemi hovatartozásra irányuló adatok. 

Ha esetleg mégis megadnál nekünk különleges vagy szenzitív személyes adatot, kérésünk és jogalapra való hivatkozásunk nélkül; mi haladéktalanul, visszaállíthatatlanul és véglegesen töröljük azt rendszerünkből.

VII. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Számunkra kiemelten fontos az adatok védelme. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket (ideértve a technikai és szervezési intézkedéseket is), amelyeknek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

Az adatok biztonságos tárolását felhasználónév és jelszóval védett adatbázis garantálja, melynek tárolását erre szakosodott Magyarországon bejegyzett jogi személy szerverei (tárhelyszolgáltató/adatfeldolgozó) biztosítják.

Az adatok védelmét szolgálja az is, hogy a tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózzuk.

VIII. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Mi annyi ideig tároljuk az adatokat, amennyi a célunk eléréséhez szükséges mérték, és ameddig fennáll az érintett önkéntes hozzájárulása; illetve amire jogszabály kötelez minket, annál semmiképp sem tovább:

Infotv. 4.§ (2)bek. alapján „a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

Tájékoztatunk, hogy felnőttképzési tevékenységünk, azaz Képzéseink vonatkozásában az Fktv. szerint az adat keletkezésétől számítottan 8 évig kell tárolnunk, megőriznünk az adataidat.()

Ez mit jelent pontosabban?

Az adatkezelés, amint elérte célját (pl. megtörtént a személyes találkozás, vagy a megadott adatok alapján bármely oknál fogva nem sikerült a személyes találkozó), abban az esetben töröljük az adatait. Ha esetleg ettől független szeretnéd, hogy adatait továbbkezeljük, akkor kérned kell ezt Tőlünk. 

Abban az esetben, ha semmilyen rendelkezést nem teszel, legkésőbb:

– jogviszonyunk megszűnését, megszüntetését, követeléskezelésünk megszűnését/megszüntetését;

– fiókod törlését; vagy amennyiben

– fiókodba több mint 90 napja nem léptél be, illetve

– ha jogos érdekünk vagy egyéb jogszabályi felhatalmazásunk okafogyottá vált,

az ezen időpontokat követő 30 nap elteltével visszaállíthatatlanul és végleges jelleggel töröljük az összes adatot. Ezen törlésről a törlést megelőző 30 nappal e-mailt küldünk számodra. Természetesen ebben az esetben is kérhető az adatkezelés további fenntartása egy nekünk küldött e-mailben.

Fenti rendelkezéseit megteheted a: hello@frontendtanfolyam.hu e-mail címre, vagy postai elérhetőségünkre (I.pont) írott levélben. 

Itt felhívjuk figyelméed, hogy adatkezelési rendelkezést tenni csak a nálunk nyilvántartott e-mail címről küldött levélben lehetséges.

IX. Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és nekünk milyen egyéb kötelezettségeink vannak?

A vonatkozó szabályozás szerint:

– szabad akaratból, önkéntesen és kifejezetten kell a hozzájárulást megadni a személyes adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez, megosztásához, anélkül hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Rád, mint érintettre;

– tisztában kell lenned azzal, hogy mihez járulsz hozzá – ezért gondoskodunk arról, hogy előzetesen, elegendő információt biztosítsunk Neked;

– biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy megválaszd, mely adatkezelési tevékenységekhez járulsz hozzá és melyekhez nem; és

– félreérthetetlenül, kifejezett megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulást biztosítanod a részünkre. Az így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Itt egy lista, milyen jogaid vannak általában, jelenleg az adatkezeléssel kapcsolatosan. Ezen jogosultságok némelyike nem alkalmazhatók minden esetben. Ha bármelyik joggal kapcsolatban kérdésed lenne, kérjük keress meg minket, hogy megfelelően és kifejezetten tájékoztatni tudjunk.

Jog, tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről.

Jog, az előzetes tájékoztatáshoz.

Jog, módosítani (kiegészíteni, helyesbíteni) személyes adatait, ha azok pontatlanok és/vagy nem teljes körűek.

Jog a tiltakozáshoz, a személyes adatok kezelése ellen.

Jog, a személyes adatok kezelésének korlátozásához.

Jog, a személyes adatok törléséhez.

Jog, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és jog az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez.

Jog a személyes adatok eltávolításához, másolásához vagy átadásához.

Jog a panasz benyújtásához és kezeléséhez, amely jogok biztosítója: az adatkezelő – elérhetősége:

postai cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 256.

e-mail cím: hello@frontendtanfolyam.hu

Adatvédelmi incidens esetén garantáljuk a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

X. Hogyan érheted el, módosíthatod vagy távolíthatod, illetve töröltetheted a megadott személyes adatokat?

mint érintett

kérelmezheted írásban a I. pontban megadott elérhetőségen, 

a) a személyes adataidhoz történő hozzáférést. E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni személyes adataid kezeléséről, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérni, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. tárolás időtartama) megkaphatod.

b) személyes adataid helyesbítését. E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

c)személyes adataid eltávolítását/törlését.

d)személyes adataid kezelésének korlátozását. 

Felhívjuk figyelmet, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása az összes személyes adat törlésével jár együtt; mely visszavonás azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ha hozzájárulás visszavonása csak egy vagy több adatot érint, akkor természetesen rendelkezhetsz úgy, hogy nem kéred a teljes adattörlést.

A jogaid érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken tudjod írásban benyújtani nekünk. A kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon belül, eleget teszünk és értesítük a megtett lépésekről, illetve, amennyiben elutasítjuk a kérelemet, annak indokairól.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; website: www.naih.hu.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) 

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

A panasz hatósági benyújtása előtt kérjük, hogy azt nekünk is küld meg annak érdekében, hogy első körben mi is megvizsgálhassuk.

Bírósági út igénybe vétele: adataid kezelésének során jogaidnak megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz. 

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdésed lenne, vagy további információkat szeretnél az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérjük, hogy a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keress meg minket. Megkeresésedre legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolunk.

Kérjük, hogy minden adatkezelési tárgyú megkeresést a nálunk nyilvántartott e-mail címről küldj nekünk, csak ezen az e-mail címről érkező megkeresésekre fogunk érdemben válaszolni.

XI. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Mi időről időre frissítjük jelen adatvédelmi tájékoztatónkat, melyet Weboldal/Webshop felületünkön is fogunk posztolni. Neked alkalmanként meg kell győződnöd a változtatásokról. 

Budapest, 2021

A programozás alapjai

Ingyenes leckesorozat!

Ahhoz, hogy később kód szinten is meg tudj valósítani összetettebb frontend igényeket, tisztában kell lenned a programozás alapfogalmaival. Ebben a leckesorozatban bevezetlek a programozás alapismereteibe teljesen programfüggetlenül.

Megismerkedhetsz az algoritmusokkal, ciklusokkal, logikai műveletekkel és adattípusokkal, emellett gyakorlati feladatokat is kapsz minden témakörhöz. Mindezt egy kényelmes online oktatófelületen.

Regisztrálj és kezdd el még ma!

szám, kisbetű, nagybetű, legalább 8 karakter

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot

A programozás alapjai
Nekem való?

Maradtak még kérdéseid?

Ha nem vagy biztos benne, hogy ez Neked való, vagy további kérdéseid vannak a kurzusokkal kapcsolatban,
írd meg chaten és 48 órán belül válaszolok!

Kérdezek!

Kövesd közösségi csatornáinkat is!

Beavatlak a frontend fejlesztői munka rejtelmeibe, mesélek a szabadúszáról, mutatok hasznos kódrészeleteket és engem is jobban megismerhetsz.