Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.frontendtanfolyam.hu weboldalt, illetve a weboldal mobil eszközökre optimalizált formáját (továbbiakban: Weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban: Látogató), valamint a Weboldal  üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen regisztráló és felhasználói fiókkal rendelkező felhasználókra (továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó szabályok a WEBSHOP-ÁSZF elnevezésű dokumentumban találhatóak meg, jelen ÁSZF-ben foglalt egyes rendelkezések csak és kizárólag akkor terjednek ki a Webshop-ra, amennyiben jelen ÁSZF-ben erre kifejezett utalás történik.

Jelen ÁSZF csak a Látogató és Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden Felhasználó egyben Látogató is, tehát a fiókon kívüli Weboldalon kifejtett tevékenység, bármely magatartás tekintetében jelen ÁSZF és kapcsolaódó rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Látogató a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely olyan szolgáltatásának használatával, melyhez nem szükséges fiók létrehozása a Weboldalon pl.hírlevél igénylése; azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelés, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Az ÁSZF-re a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését.

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató:

A Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)

A tárhelyet a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56., cégjegyzékszám: 01-09-738703, e-mail cím: info@versanus.hu, honlap: https://versanus.eu/) biztosítja. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000821 (2020. 08. 30.)

Csomagküldő kiskereskedelmi nyilvántartási száma: 59/2020/B (2020.09.17)

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

2.1 A Weboldal célja az, hogy a Látogató kapjon információkat a Weboldalon található témákban, melyek jellemzően az online eszközök, használatuk, illetve weboldal-készítés és -fejlesztés.

E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett szolgáltatásokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve: 

– hírlevél-küldés,

– esetenként hirdetés és reklám,

– blog,

– kontaktform, hogy kapcsolatba tudj velünk lépni,

– webshop működtetése, melyen keresztül ismeretterjesztő előadások, workshopok, valamint kurzusok érhetőek el, vásárolhatóak meg térítésmentes vagy térítéses, személyes, illetve online formában (továbbiakban: Webshop)

2.1.1 A Szolgáltató jogosult a Látogató/Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben Látogató az erre a célra kifejezetten elhelyezett gombra kattint, levelet küld nekünk, tehát kifejezetten olyan nyilatkozatot tesz, hogy hírlevelet kíván kapni; valamint ha a Felhasználó a fiók regisztrációkor, vagy később a fiókba belépve a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató biztosítja, hogy a hírlevélről bármikor lemondhat neki küldött levél formájában, illetve a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva, minden további kötelezettségtől mentesen.  Szolgáltató ezzel kapcsolatos minden adatot azonnal töröl nyilvántartásából. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. 

A hírlevelek tartalmazhatnak ajánlatokat, linkelt hirdetéseket, más támogatott tartalmakat, de ezek közül egyik sem minősül a ___ szerinti fizetett hirdetésnek, reklámnak.

A hírlevél szolgáltatás biztosításához Szolgáltató a https://www.getresponse.hu/ hírlevél-küldő szolgáltatását veszi igénybe.

Egyebekben a Weboldalon és Webshop oldalán hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink)  és különböző platformokon pl. Facebook-on, Instagram-on. Tesszük ezt, abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál. 

2.1.2 Blog/Weboldal

Szolgáltató a Weboldalhoz kapcsolódóan, ott elérhetően Blog-ot működtet, melyre a Blog-szabályzata irányadó. A blogon és/vagy Weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Szolgáltató által, Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

A blog célja, hogy a gyorsan változó digitális világban a legújabb híreket, információkat elérhetővé tegye mindenki számára. Itt elérhetőek hasznos segédletek, információk, gyakorlatias HTML, CSS és JavaScript megoldások a frontend fejlesztés világából! A blogon emellett térítésmentes kurzusokat is elérhetővé tehet Szolgáltató.

2.1.3 Kapcsolatfelvételi űrlap (Kontaktform)

Szolgáltató szolgáltatásainak fejlesztése és Látogatókkal történő kapcsolattartás hatékonyabbá tétele érdekében kapcsolatfelvételi űrlapot működtet, melyen keresztül felvehető Szolgáltatóval a kapcsolat. A kontaktform működtetése, biztosítása tekintetében Szolgáltató nem vesz igénybe 3.felet.

2.1.4 Webshop

Részletes rendelkezések a Webshop-szabályzatban érhetőek el.

2.1.5 Bármely szolgáltatásunkat rendeled meg, a megrendelt szolgáltatás visszaigazolásával, a szolgáltatást igénybevettnek tekintjük, és Te mint igénybevevő (továbbiakban: Igénybevevő) kerülsz velünk jogviszonyba.

2.1.6 jognyilatkozatok, levelezés, adatok valósága/valódisága

2.2 Felmondás, elállás

A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt.

Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet – továbbiakban: Rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mail: hello@frontendtanfolyam.hu

Postai levél: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 256.

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jogod gyakorlásával kapcsolatos mintákat itt éred el:

Tudnod kell, hogy a csatolt minták használata nélkül küldött nyilatkozatodat is megvizsgáljuk, mert a minták használatának elmulasztása miatt – erre alapítottan mi nem utasítjuk el nyilatkozatodban foglaltakat. Ugyanakkor felhívhatunk adat, információ és egyéb nyilatkozat pótlására, melynek lehet befolyása a jogszabályi határidőkre.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően.

Ennek számít, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Emellett, egyéb szabályzatainkban lehetséges, hogy más kikötéseket is alkalmazunk a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog vonatkozásában, melyeket az adott szabályzatban kifejezetten a tudomásodra hozunk.

Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát (minták itt érhetőek el).

2.3 Hibás teljesítés

Igénybevevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait. Webshop tekintetében a részletes rendelkezések a Webshop-ÁSZF-ben találhatóak.

3. Szellemi alkotások joga

Látogató/  Felhasználó/Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a frontendtanfolyam.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Pócsik Emese EV a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak – ideértve a Webshop-on keresztül elérhető bármely – szerzői jog/iparjogvédelem/védjegyoltalom körébe vonható szellemi alkotásnak minősülő művek, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a frontendtanfolyam.hu weboldalon (Webshopon és Webshopon keresztül) megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A frontendtanfolyam.hu weboldalról/Webshopból és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz (iparjogvédelem, védjegyoltalom körébe esők is ideértendőek) fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is. 

Tilos, továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon/Webshopon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon található szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen ÁSZF elfogadásakor sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni. 

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkek, információk, ajánlatok (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy

– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy 

– szoftver nem megfelelő működése, vagy

– programhiba által okozott hibák, események. 

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen ÁSZF és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak. 

Budapest, 

Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: www.frontendtanfolyam.hu /aszf

Archív ÁSZF-ek elérhetősége.

Utolsó módosítás: 2020. 10. 10.

A programozás alapjai

Ingyenes leckesorozat!

Ahhoz, hogy később kód szinten is meg tudj valósítani összetettebb frontend igényeket, tisztában kell lenned a programozás alapfogalmaival. Ebben a leckesorozatban megismerkedhetsz a programozás alapismereteivel, teljesen programfüggetlenül. Gyakorlati feladatokat is kapsz minden témakörhöz, melyek kidolgozását a következő heti levél tartalmazza majd.

Egyetértek és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Ingyenes leckesorozat!

A weboldalon sütiket használunk, hogy fokozzuk a teljesítményét és a felhasználói élményt. Az oldal további használatával beleegyezik a sütik használatába. Cookie tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás