Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.frontendtanfolyam.hu weboldalt, illetve a weboldal mobil eszközökre optimalizált formáját (továbbiakban: Weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban: Látogató), valamint a Weboldal  üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen regisztráló és felhasználói fiókkal rendelkező felhasználókra (továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó szabályok a WEBSHOP-ÁSZF elnevezésű dokumentumban találhatóak meg, jelen ÁSZF-ben foglalt egyes rendelkezések csak és kizárólag akkor terjednek ki a Webshop-ra, amennyiben jelen ÁSZF-ben erre kifejezett utalás történik.

Jelen ÁSZF csak a Látogató és Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden Felhasználó egyben Látogató is, tehát a fiókon kívüli Weboldalon kifejtett tevékenység, bármely magatartás tekintetében jelen ÁSZF és kapcsolaódó rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Látogató a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely olyan szolgáltatásának használatával, melyhez nem szükséges fiók létrehozása a Weboldalon pl.hírlevél igénylése; azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelés, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Az ÁSZF-re a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését.

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató:

A Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)

A tárhelyet a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56., cégjegyzékszám: 01-09-738703, e-mail cím: info@versanus.hu, honlap: https://versanus.eu/) biztosítja. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000821 (2020. 08. 30.)

Csomagküldő kiskereskedelmi nyilvántartási száma: 59/2020/B (2020.09.17)

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

2.1 A Weboldal célja az, hogy a Látogató kapjon információkat a Weboldalon található témákban, melyek jellemzően az online eszközök, használatuk, illetve weboldal-készítés és -fejlesztés.

E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett szolgáltatásokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve: 

– hírlevél-küldés,

– esetenként hirdetés és reklám,

– blog,

– kontaktform, hogy kapcsolatba tudj velünk lépni,

– webshop működtetése, melyen keresztül ismeretterjesztő előadások, workshopok, valamint kurzusok érhetőek el, vásárolhatóak meg térítésmentes vagy térítéses, személyes, illetve online formában (továbbiakban: Webshop)

2.1.1 A Szolgáltató jogosult a Látogató/Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben Látogató az erre a célra kifejezetten elhelyezett gombra kattint, levelet küld nekünk, tehát kifejezetten olyan nyilatkozatot tesz, hogy hírlevelet kíván kapni; valamint ha a Felhasználó a fiók regisztrációkor, vagy később a fiókba belépve a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató biztosítja, hogy a hírlevélről bármikor lemondhat neki küldött levél formájában, illetve a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva, minden további kötelezettségtől mentesen.  Szolgáltató ezzel kapcsolatos minden adatot azonnal töröl nyilvántartásából. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. 

A hírlevelek tartalmazhatnak ajánlatokat, linkelt hirdetéseket, más támogatott tartalmakat, de ezek közül egyik sem minősül a ___ szerinti fizetett hirdetésnek, reklámnak.

A hírlevél szolgáltatás biztosításához Szolgáltató a https://www.getresponse.hu/ hírlevél-küldő szolgáltatását veszi igénybe.

Egyebekben a Weboldalon és Webshop oldalán hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink)  és különböző platformokon pl. Facebook-on, Instagram-on. Tesszük ezt, abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál. 

2.1.2 Blog/Weboldal

Szolgáltató a Weboldalhoz kapcsolódóan, ott elérhetően Blog-ot működtet, melyre a Blog-szabályzata irányadó. A blogon és/vagy Weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Szolgáltató által, Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

A blog célja, hogy a gyorsan változó digitális világban a legújabb híreket, információkat elérhetővé tegye mindenki számára. Itt elérhetőek hasznos segédletek, információk, gyakorlatias HTML, CSS és JavaScript megoldások a frontend fejlesztés világából! A blogon emellett térítésmentes kurzusokat is elérhetővé tehet Szolgáltató.

2.1.3 Kapcsolatfelvételi űrlap (Kontaktform)

Szolgáltató szolgáltatásainak fejlesztése és Látogatókkal történő kapcsolattartás hatékonyabbá tétele érdekében kapcsolatfelvételi űrlapot működtet, melyen keresztül felvehető Szolgáltatóval a kapcsolat. A kontaktform működtetése, biztosítása tekintetében Szolgáltató nem vesz igénybe 3.felet.

2.1.4 Webshop

Részletes rendelkezések a Webshop-szabályzatban érhetőek el.

2.1.5 Bármely szolgáltatásunkat rendeled meg, a megrendelt szolgáltatás visszaigazolásával, a szolgáltatást igénybevettnek tekintjük, és Te mint igénybevevő (továbbiakban: Igénybevevő) kerülsz velünk jogviszonyba.

2.1.6 jognyilatkozatok, levelezés, adatok valósága/valódisága

2.2 Felmondás, elállás

A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt.

Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet – továbbiakban: Rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mail: hello@frontendtanfolyam.hu

Postai levél: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 256.

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jogod gyakorlásával kapcsolatos mintákat itt éred el:

Tudnod kell, hogy a csatolt minták használata nélkül küldött nyilatkozatodat is megvizsgáljuk, mert a minták használatának elmulasztása miatt – erre alapítottan mi nem utasítjuk el nyilatkozatodban foglaltakat. Ugyanakkor felhívhatunk adat, információ és egyéb nyilatkozat pótlására, melynek lehet befolyása a jogszabályi határidőkre.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően.

Ennek számít, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Emellett, egyéb szabályzatainkban lehetséges, hogy más kikötéseket is alkalmazunk a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog vonatkozásában, melyeket az adott szabályzatban kifejezetten a tudomásodra hozunk.

Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát (minták itt érhetőek el).

2.3 Hibás teljesítés

Igénybevevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait. Webshop tekintetében a részletes rendelkezések a Webshop-ÁSZF-ben találhatóak.

3. Szellemi alkotások joga

Látogató/  Felhasználó/Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a frontendtanfolyam.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Pócsik Emese EV a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak – ideértve a Webshop-on keresztül elérhető bármely – szerzői jog/iparjogvédelem/védjegyoltalom körébe vonható szellemi alkotásnak minősülő művek, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a frontendtanfolyam.hu weboldalon (Webshopon és Webshopon keresztül) megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A frontendtanfolyam.hu weboldalról/Webshopból és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz (iparjogvédelem, védjegyoltalom körébe esők is ideértendőek) fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is. 

Tilos, továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon/Webshopon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon található szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen ÁSZF elfogadásakor sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni. 

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkek, információk, ajánlatok (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy

– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy 

– szoftver nem megfelelő működése, vagy

– programhiba által okozott hibák, események. 

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen ÁSZF és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak. 

Budapest, 

Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: www.frontendtanfolyam.hu /aszf

Archív ÁSZF-ek elérhetősége.

Utolsó módosítás: 2020. 10. 10.

A programozás alapjai

Ingyenes leckesorozat!

Ahhoz, hogy később kód szinten is meg tudj valósítani összetettebb frontend igényeket, tisztában kell lenned a programozás alapfogalmaival. Ebben a leckesorozatban bevezetlek a programozás alapismereteibe teljesen programfüggetlenül.

Megismerkedhetsz az algoritmusokkal, ciklusokkal, logikai műveletekkel és adattípusokkal, emellett gyakorlati feladatokat is kapsz minden témakörhöz. Mindezt egy kényelmes online oktatófelületen. Regisztrálj és kezdd el még ma!

szám, kisbetű, nagybetű, legalább 8 karakter

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot

Ingyenes leckesorozat!